วิธีจองทัวร์และอื่นๆ

วิธีจองทัวร์และอื่นๆ 2017-03-31T13:00:08+00:00

ขั้นตอนการจองทัวร์

1. แจ้งโปรแกรมที่ต้องการเดินทาง

2. แจ้งวันที่ต้องการเดินทาง

3. แจ้งชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ

4. เจ้าหน้าที่ทำการจอง และส่งใบแจ้งหนี้ให้กับท่าน

5. ชำระค่ามัดจำ และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง

6. ก่อนการเดินทาง จะมีใบเตรียมตัวการเดินทางส่งให้

7. ก่อนการเดินทาง 1-2 วัน หัวหน้าทัวร์จะโทรแนะนำตัว

8. พร้อมออกเดินทาง

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการ
  โทรศัพท์ Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : tour1.premium@gmail.com
  เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันที่นั่งว่างให้ท่านทราบ
 2. ระบุชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือสแกนหน้าพาสปอร์ต
  ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาทาง E-mail : tour1.premium@gmail.com หรือทาง FAX. : (02)102-0623-4
  *กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ระบุชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาที่ E-mail, Fax และ Line*
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อแล้ว จะดำเนินการจองโปรแกรมทัวร์ให้ กรณีโปรแกรมยืนยันการออกเดินทาง เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำตามแต่ละโปรแกรม
  *กรณีโปรแกรมทัวร์ยังไม่ยืนยันออกเดินทางจะยังไม่เรียกเก็บค่ามัดจำ*
 4. เมื่อชำระเงินมัดจำแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทาง FAX. : (02)560-1862 หรือทาง E-mail : tour1.premium@gmail.com
  *เรียกเก็บส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง*
 5. ก่อนการเดินทาง 5-7 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งใบเตรียมตัวการออกเดินทางให้ทาง E-mail
 6. ก่อนการเดินทาง 1 วัน หัวหน้าทัวร์ จะโทร.แนะนำตัวและแจ้งยืนยันวันเวลาการเดินทางอีกครั้ง
 7. เตรียมตัวออกเดินทาง

ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน

1.โทรหา Call-center ของเรา

2. แจ้งเส้นทาง วันที่เดินทาง และข้อมูลของผู้เดินทาง

3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคา และทำการชำระเงิน

4. รอรับ E-Ticket ทาง Line หรือ E-mail

5. ออกเดินทาง

 1. สอบถามตั๋วเครื่องบิน
  โทรศัพท์ Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : ticket1.premium@gmail.com
 2. แจ้งเส้นทางที่ต้องการเดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง และแจ้งข้อมูลของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาให้ท่านทราบ และทำการชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : (02)560-1862 หรือทางอีเมล์ : ticket1.premium@gmail.com
 4. รอรับ E-Ticket ได้ทาง Line หรือ E-mail
 5. ออกเดินทางได้เลย . .

ขั้นตอนการจองโรงแรม

1. โทรหา Call-center ของเรา

2. เลือกประเทศ หรือจังหวัดที่ต้องการเข้าพัก

3. เลือกช่วงเวลาเข้าพัก และแจ้งจำนวนคืนที่เข้าพัก

4. ส่งข้อมูลของผู้ทำการจอง

5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

6. รอรับ Voucher ผ่าน Line หรือ E-mail

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโรงแรม
  โทรศัพท์ Call-center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : tour1.premium@gmail.com
  เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันที่นั่งว่างให้ท่านทราบ
 2. เลือกประเทศ หรือจังหวัด ที่ลูกค้าต้องการเข้าพัก
 3. เลือกช่วงเวลาที่เข้าพัก แจ้งจำนวนคืน และจำนวนของผู้เข้าพัก
 4. ส่งข้อมูลผู้ทำการจอง
 5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : (02)560-1862 หรือทางอีเมล์ : hotel1.premium@gmail.com
 6. รอรับ E-Ticket ได้ทาง Line หรือ E-mail

ขั้นตอนการเช่ารถ

1. โทรหา Call-center ของเรา

2. แจ้งวันที่ใช้รถ และจำนวนวันที่ใช้

3. แจ้งรถที่ลูกค้าต้องการ และแจ้งสถานที่นัดรับ

4. ตกลงราคา และชำระค่าใช้จ่าย

5. ชำระค่ามัดจำ และทำสัญญาในวันที่รับรถ

 1. สอบถามรายละเอียดรถเช่า ..
  โทรศัพท์ Call Center : (02)102-0623-4  (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : tour1.premium@gmail.com
 2. แจ้งวันที่ต้องการใช้รถ และแจ้งจำนวนวันที่ใช้รถ
 3. แจ้งรถที่ลูกค้าต้องการใช้ และแจ้งสถานที่นัดรับรถ
 4. ตกลงราคา และชำระค่าใช้จ่าย (ช่องทางการชำระเงิน)
 5. ชำระมัดจำ และทำสัญญาใบวันที่รับรถ

ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก

1. โทรหา Call-center ของเรา

2. แจ้งสวนสนุกที่ต้องการเข้า

3. แจ้งวันที่ต้องการเข้าสวนสนุก

4. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ

5. ชำระเงิน โดยโอนเข้าบัญชี

6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง

 1. สอบถามรายละเอียดตั๋วเข้าสวนสนุก ..
  โทรศัพท์ Call Center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : tour1.premium@gmail.com
 2. แจ้งสวนสนุกที่ต้องการเข้าสวนสนุก
 3. แจ้งวันที่ต้องการใช้ และจำนวนท่าน
 4. ตกลงราคา และชำระค่าใช้จ่าย
 5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : (02)560-1862 หรือทางอีเมล์ : tour1.premium@gmail.com
 6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง ผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสามารถเข้ามารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ตามวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบ

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ

1. โทรหา Call-center ของเรา

2. แจ้งประเทศ และประเภทตั๋วรถไฟ

3. ส่งรายละเอียดแผนการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่

4. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ

5. ชำระเงิน โดยโอนเข้าบัญชี

6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง

 1. สอบถามรายละเอียดตั๋วเข้าสวนสนุก ..
  โทรศัพท์ Call Center : (02)102-0623-4 (เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 18:00 น.)
  Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
  Line Application : @premiumworldtour
  E-mail : tour1.premium@gmail.com
 2. แจ้งประเทศที่ต้องการใช้ตั๋วรถไฟ และแจ้งประเภทตั๋วที่ต้องการใช้
 3. ส่งรายละเอียดแผนการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่
 4. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาตั๋วรถไฟให้กับท่าน
 5. ชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : (02)560-1862 หรือทางอีเมล์ : tour1.premium@gmail.com
 6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง ผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสามารถเข้ามารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ตามวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบ