JP129-107 -19.JAPAN SKI TOKYO – TAKAYAMA ILLUMINATION 6D3N_JL_8-13 FEB ’18