KO027-050-BUSAN PLUS + JOY AUTUMN (21 AUG – 30 NOV 17)