S-JP129-107–19.JAPAN-SKI-TOKYO—TAKAYAMA-ILLUMINATION-6D3N_JL_8-13-FEB-’18