แพคเกจทัวร์ไต้หวัน 2017-06-24T11:52:30+00:00
ทัวร์ไต้หวัน

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
สอบถามโทร. (02)102-0623-4

TW051-072-XW--T15-TaiwanSummerSale5Day3

vec_taiwan  TAIWAN SUMMER SALE 5D 3N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW051-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 13,988 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ก.ย.  2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง   ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม ตึกไทเป 101   ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

TW041--072-XWT15-TAIWAN-SUMMER-SALE

vec_taiwan  TAIWAN SUMMER SALE 5D 3N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW041-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 13,988 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ก.ย.  2560

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิว หมู่บ้านซื่อเฟิน  ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TW001-072-XW-T-SPECIAL-ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-อาบน้ำแร่เจียวซี-เหย่หลิ๋ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา

vec_taiwan  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน โดยสายการบิน NokScoot
รหัสสินค้า : TW001-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 14,988 ฿
 • ออกเดินทาง : 9-13 ก.ค.  2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เจียวซี ไทเป ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TW004-059-IT04_TPEฮวาเหลียน---อุทยานทาโรโกะ---อี๋หลาน--4วัน-3คืน

vec_taiwan  WONDERFUL TAIWAN ไทเป ฮวาเหลียน อุทยานทาโรโกะ อี๋หลาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Tiger Air
รหัสสินค้า : TW004-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 14,999 ฿
 • ออกเดินทาง : 20-23,28-31 ก.ค.  2560

นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟซินเฉิงสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต ฮวาเหลียนนั่งรถไฟสู่อี๋หลาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น สถานนีรถไฟสือเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค โรงงานหินอ่อน

TW039---072-XWT13-Taiwan-Lover--ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี

vec_taiwan  TAIWAN LOVER 5D 3N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW039-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 15,988 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ก.ค.  2560

อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานเหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี

TW002-001--TPE01---(JUN-SEP'17)-BEST-JOURNEY-IN-TAIWAN-5D3N

vec_taiwan  BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW002-001
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 16,777 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ก.ย.  2560

วัดจงไถซาน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ไถจง  อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว ไทเป  ร้านพายสับปะรด    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านใบชา  พิพิธภัณฑ์กู้กง

TW016-059-IT08_TPEเช็คอิน-9แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน

vec_taiwan WONDERFUL TAIWAN เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน 4 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน Tiger Air
รหัสสินค้า : TW016-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 16,900 ฿
 • ออกเดินทาง : 20-23,28-31 ก.ค.  2560

เถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ แวะชิมชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทจง ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ ไทจง ไทเป ร้านพายสับปะรดฮวงเจีย ดิ้วตี้ฟรี อุทยานหินแหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

TW042---072-XW-T16-TAIWAN-BEST-SEL

vec_taiwan TAIWAN BEST SELL 5D 3D  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW042-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 16,988 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ก.ย.  2560

ไทเป อาบนํ้าแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวนิหวู่ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง เมนูพเิศษ : Sea food เหย่หลิ๋ว ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

TW023-059-IT09_TPEไต้หวันปล่อยโคมลอย-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น--5วัน-4-คืน

vec_taiwan  WONDERFUL TAIWAN ไต้หวันปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน
รหัสสินค้า : TW023-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 16,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค. – ต.ค. 2560

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมุ่บ้านเก่าแก่ของไต้หวัน  ไทจง ไทเป

TW012-059-IT06_-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น--5วัน-4-คืน

vec_taiwan  WONDERFUL TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อิสระท่องเที่ยวในไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Tiger Air
รหัสสินค้า : TW012-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง :  ก.ค.-ต.ค.  2560

หนานโถว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดบุ๋นบู้ ไทเป อุทยานหินเหย๋หลิ่ว หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต วัดเสวียนกวง ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ วัดหลงซาน

TW012-059-IT06_-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น--5วัน-4-คืน

vec_taiwan   ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW043-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง :  พ.ค.-ส.ค.  2560

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง  เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง

TW019-098-EASY-สุดจิ้น-IN-TAIWAN-5D-3N-BY-XW-(FEB-OCT'17)_UPDATE

vec_taiwan  EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW019-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค.  2560

วัดจงไถฉานซื่อ  ทล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต   ไถจง  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ตึกไทเป 101

TW027---112-สุดจิ้น-IN-TAIWAN-5D-3N

vec_taiwan EASY สุดจิ้น in TAIWAN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW027-112
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 17,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค.  2560

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง  ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว วัดจงไถฉานซื่อ

TW003-001--TPE02---(JUN-SEP'17)-TAIWAN-DREAM-DESTINATION--6D4N

vec_taiwan  TAIWAN DREAM DESTINATION  6D 4N โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW003-001
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,777 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ก.ย.  2560

เจียอี้  อุทยานอาลีซาน   ไทจง  อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TW050---104-(SHXWTPE6)-ไต้หวัน-ตึก101-กู้กง-เย๋หลิ่ว-5D3N

vec_taiwan ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5D3N โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW050-104
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,888 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ต.ค.  2560

ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TW020-012-pk0-7100-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-5-วัน-3-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW020-012
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค.  2560

สนามบินเถาหยวน  หนานโถว  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  ไถจง  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TW054-012-pk0-6874-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-5-วัน-3-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW054-012
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค.  2560

ไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) DUTY FREE  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ  ซีเหมินติง  หนานโถว

TW024-012-pk0-7101-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-5-วัน-3-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW024-012
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค.  2560

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  ไถจง  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต    ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)

TW052-012-pk0-6870-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-5-วัน-3-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW052-012
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ต.ค.  2560

วัดเหวิ่นหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  ไถจง  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง  หนานโถว

TW008-112-EASY-ฟินเวอ่ร์-IN-TAIWAN-6D4N

vec_taiwan EASY IN TAIWAN  6D4N โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW008-112
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,999 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย.- ส.ค.  2560

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) DUTY FREE แวะชิมพายสับปะรด

TW017-098-EASY-ฟินเวอ่ร์-IN-TAIWAN-6D4N-BY-XW-(FEB-OCT'17)

vec_taiwan  EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW017-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 18,999 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ส.ค.  2560

วัดจงไถซานซื่อ   ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินหวู่    ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต   ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น   อุทยานเย่หลิว    ตึกไทเป   101    ไถจง  ไทเป   อนุสรณ์สถานเจียงไค

TW007-059-IT05_-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น5วัน-4คืน.

vec_taiwan  PARADISE IN TAIWAN 5D3N  โดยสายการบิน EVA AIR 
รหัสสินค้า : TW005-001
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 19,777 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ส.ค. 2560

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว นั่งกระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ โรงงานพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TW010---112-TAIWAN-JEED-JEED-5-วัน-4-คืน.

vec_taiwan  TAIWAN JEED JEED 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINE
รหัสสินค้า : TW010-112
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 19,888 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ  ไทจง  เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101  นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์

TW040---072-XWT14ไต้หวัน-ไทเป-อาหลีซัน-เหย่หลิ๋ว-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-6วัน4คืน.

vec_taiwan  TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW040-072
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 19,988 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ก.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ  ไทจง  เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101  นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์

TW007-059-IT05_-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น5วัน-4คืน.

vec_taiwan  WONDERFUL TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว พักอาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Tiger Air
รหัสสินค้า : TW007-059
โดย : logo_tigerairเริ่มต้น : 19,999 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ต.ค.  2560

หนานโถว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดบุ๋นบู้ อุทยานเหย่หลิว หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานเหย่หลิว หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

TW044---110-2.-CI-ไต้หวัน-อาลีซาน-ดี๊ด๊า-(17,999)-CI-832-831

vec_taiwan  TAIWAN อาลีซาน ดี๊ด๊า 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW044-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 19,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ส.ค. 2560

ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาว

TW047--110-5.-BR-Taiwan-อาลีซาน-EVAเป๊ะปัง-(20,555)

vec_taiwan  Taiwan อาลีซาน Eva เป๊ะปัง 5D 3N  โดยสายการบิน EVA
รหัสสินค้า : TW047-110
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 20,555 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ส.ค. 2560

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา นมัสการพระถังซำจั๋ง นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM

TW011-001--TPE06---(JUN-SEP'17)-EXCLUSIVE-IN-TAIWAN-7D5N

vec_taiwan   EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N  โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW011-001
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 21,777 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ก.ย. 2560

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ไทจง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101     อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TW053-012-pk0-6755-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา-4-วัน-2-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน 2คืน โดยสายการบิน EVA
รหัสสินค้า : TW053-012
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 21,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค. 2560

ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย๋หลิ่ว  แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ซีเหมินติง

vec_taiwan ไต้หวัน เป๊ะเวอร์  4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทย
รหัสสินค้า : TW048-110
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 21,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ส.ค. 2560

ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชิมพายสับปะรด ตึกไทเป 101

TW018-098-EASY-สุดจ๊าบ-IN-TAIWAN-6D4N-BY-XW-(MAR-OCT'17)_UPDATE

vec_taiwan  EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6D 4N โดยสายการบิน NOK SCOOT
รหัสสินค้า : TW018-098
โดย : logo_nokscootเริ่มต้น : 22,999 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ต.ค. 2560

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ป่าสนพันปี ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ปล่อยโคมลอยผิงซี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตทำ พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง ตลาดซีเหมินติง

TW046---110-4.-CI--ไต้หวันอาลีซาน-สบายใจ-(22,999)-AGENT

vec_taiwan  ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ  4 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW046-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 22,999 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ส.ค. 2560

หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  หมู่บ้านสายรุ้ง  ตึกไทเป 101  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตลาดซีเหมินติง  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  เมืองไถจง  ชิมชาอูหลง

TW028-089-TAIWAN-COOL-COOL.

vec_taiwan  Taiwan cool cool ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW028-089
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 23,888 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ก.ค. 2560

เถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TW031-011-TAIWAN-5D3N-BR-10-14-AUG-2017.

vec_taiwan  ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA Airline
รหัสสินค้า : TW031-011
โดย : logo_evaairเริ่มต้น : 23,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค. 2560

พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ไทเป101 MITSUI OUTLET

TW049---110-7.-CI-ไต้หวัน-เปิ๊ดสะก๊าดด!!-(23,999)-CI-834-837

vec_taiwan  ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าดด! 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW049-110
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 23,999 ฿
 • ออกเดินทาง : มิ.ย. – ต.ค. 2560

อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น  หมู่บ้านสายรุ้ง  อุทยานแหย๋หลิ๋ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  เมืองจีหลง  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อุทยานเย่หลิ่ว   อนุสรณ์เจียงไคเชค

TW029-089-TAIWAN-เพลิน..

vec_taiwan  ไต้หวัน เพลิน เพลิน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW029-089
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 24,500 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ก.ค. 2560

ไถจง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด  ช้อปปิ้งห้าง SOGO นั่งกระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101

TW009-112-TAIWAN-ALISHAN-4-วัน-3-คืน

vec_taiwan  TAIWAN ALISHAN 4D3N  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
รหัสสินค้า : TW009-112
โดย : logo_china_airlinesเริ่มต้น : 25,900 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ส.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง  ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งซีเหมินติง  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLEL เถาหยวน  ไถจง  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  ตึกไทเป 101

vec_taiwan  TAIWAN HANSA 4D3N โดยสายการบิน การบินไทย
รหัสสินค้า : TW030-011
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 25,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ก.ค. – ธ.ค. 2560

ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว จิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี MITSUI OUTLET

TW025-012-pk0-6749-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-อาลีซัน-5-วัน-4-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน อาลีซัน  5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
รหัสสินค้า : TW025-012
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 34,900 ฿
 • ออกเดินทาง :  ส.ค. 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ไทเป ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ตอนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

TW026-012-pk0-6751-ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวไต้หวัน-ครบสูตร-3-อุทยาน-6-วัน-5-คืน

vec_taiwan  ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน  6 วัน 5 คืน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
รหัสสินค้า : TW026-012
โดย : logo_การบินไทยเริ่มต้น : 38,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ส.ค.  2560

อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โรงงานหินอ่อน ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เที่ยวไต้หวัน เป็นประเทศที่น่าไปค้นหา เพราะที่นี่แบ่งเป็นสองฝั่งคือตะวันออกและตะวันตกด้วยภูเขา มีสายการบินที่มุ้งมิ้งที่สุดบนน่านฟ้าไต้หวัน  มาเที่ยวกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไม่ต้องขอวีซ่ามีเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่น ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เนื่องจากไต้หวันมีความลงตัวในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี  มีเมืองโบราณเล็กๆ คือเมืองจิ่วเฟิ่น อยู่บนภูเขามีแหล่งช้อปปิ้งที่น่าซื้อคือ ซีเหมินติง มีร้านอาหารมากมาย  ค่าครองชีพไม่สูงมาก มาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน จึงไม่แพงอย่างที่คิด มีแหล่งที่เป็นวัดที่ทัวร์มาเที่ยวนิยมมาไหว้พระขอพรคือวัดหลงซาน เมืองที่เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่อิงเกอ   อาหารการกินที่ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันชอบมาอุดหนุนคือ น้ำเต้าหู้แบบร้อนและเย็นทานคู่กับขนมปังใส้ปาท๋องโก๋ มีมาเข้าแถวยาวเลย 8 โมงเช้ายังยาวอยู่เลย  มีร้านชาบู ชาบู ไอศรีม ไอติมเกล็ดน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อของไต้หวันมาเปิดเมืองไทยฮิตถล่มทลาย มีตึกไทเป 101 ที่ต้องไม่พลาดชั้นที่ 89 ชมได้ตอนกลางคืน และท่องเที่ยวไทเปเมืองใหม่ เอกลักษณ์ของไต้หวันขบวนรถไฟสายเก่า ขบวนเล็ก มีอุทยานเย๋หลิว เป็นที่ตั้งของหินที่รูปทรงแปลกตามาที่ไต้หวันถ่ายรูปสวยถูกใจแน่นอน

จองทัวร์ (02)102-0624

แนะนำสถานที่เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน_content

เที่ยวไต้หวัน

เกาะไต้หวันสามารถเที่ยวได้ทั้งปี มาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน มีสถานที่เที่ยวเด็ดๆครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้  จุดไฮไลท์คือ กระเช้าลอยฟ้า เมาคง กอนโดลา อยู่บนความสูงเกือบ 300 เมตร ที่น่าหวาดเสียวคือพื้นเป็นกระจกใสมองเห็นวิวข้างล่าง มากับกลุ่มทัวร์ ไต้หวัน นั่งกระเช้าสามารถแวะที่สวนสัตว์ไทเป และวัดจื่อหนานได้อีกเหมือนกัน มีที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ซึ่งในยุคก่อนนั้นมีนักขุดทองมาขุดทองที่นี่ทำให้แร่ต่างๆ ลดลง ผู้คนทิ้งซากไว้เหลือแค่ความทรงจำที่หมู่บ้านนี้เลยกลายเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

มาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2560 มีทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ในตอนนี้ขอแนะนำหากสาวๆมาเที่ยวซื้อเครื่องสำอาง ห้ามพลาดที่ร้าน สีชมพูชื่อร้าน MOLI  รับรองไม่ผิดหวัง มีเครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมาย  ราคาถูกมากเพราะที่นี่ขยันจัดโป  รอยู่เรื่อยๆ และมีร้าน COSMED  ร้าน86 SHOP  ร้าน Mirada และร้าน Little three และทัวร์ ไต้หวันเที่ยวชมทางรถไฟสาย ผิงซี ได้สัมผัสความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว เป็นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่มีมาสมัยถูกยึดครองจากญี่ปุ่น  สถานีจิ่งถงเป็นสถานีรถไฟที่เป็นไม้ ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเพิ่มเติม

เที่ยวทัวร์ ไต้หวัน สถานที่เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งเกาะหมาจู่ เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ของทุกปี ความเป็นจริงปรากฏการณ์นี้เกิดจากแพลก์ตอนสัตว์ที่เรืองแสงได้ชนิดหนึ่ง แสงสีฟ้าอ่อนจากส่องประกายตัดผ่านคลื่นทะเลที่ ไหลซัดสาดเป็นทัศนียภาพที่งดงามมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ไม่ควรพลาดกับน้ำตาสีฟ้าแห่งเกาะหมาจู่กันนะคะ

หากมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2560 ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี  มีประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่ามี 29 ประเทศรวมทั้งไทยด้วย  หากเดินทางมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2561 อาจจะต้องขอวีซ่าด้วยนะ พรีเมี่ยมเวิล์ด ทัวร์ ได้จัดสถานที่ท่องเที่ยวมาให้คุณทราบพอประมาณ หากมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 2561  ต้องขออนุญาตแจ้งโปรแกรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งติดตามเราได้นะคะ

Travel Taiwan

Taiwan Island can travel all year. Taiwan tour. One of the best places to live in the world has come to light. The highlight of the trip is the Mount Gondola Lift, located at a height of almost 300 meters, which is breathtaking, with clear glass floor overlooking the bottom. Come with Taiwan tour group, take a canoe at the Taipei Zoo. And also the Temple of Zanun as well. There is a small ancient village in Phen In the old days, gold miners came to dig gold here, causing the minerals to fall, leaving the remains to the memory of this village became a filmmaker. There are tourists to visit.

Taiwan Tour 2560 Taiwan tour is now recommended if the girls come to buy cosmetics. Do not miss the shop. MOLI pink shop name is not disappointed. There are many brand cosmetics. The price is very good, because there are plenty of restaurants and cafes. There are COSMED, 86 SHOP, Mirada, Little three and Taiwan tours. The old railway line was taken from Japan. Jing Tong Station is a wooden railway station. No more modifications.

Tour Taiwan is a wonderful phenomenon of Koh Chang. It occurs in April-May every year. The fact is, this phenomenon is caused by one kind of fluorescent animal plume. The light of blue shines through the sea. The flow is a beautiful scenery to visit Taiwan is not to be missed with the blue tears of the island.

If you visit Taiwan 2560, Taiwan, except for a visa for those who travel from Thailand to Taiwan for a period of 1 year, there are 29 countries do not require visa, including Thailand. If you travel to Taiwan 2561 may be required visa. Premium World Tour has made you a pretty place to visit. If you visit the 2561 Taiwan tour must ask for the program to know again, follow us here.